КЗО "Середня загальноосвітня школа №76" ДМР

 


Звіт директора школи перед громадськістю про роботу у 2018-2019 н.р.

Звіт

директора Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №76»

Дніпровської міської ради

за 2018-2019 н.р.

 

 

1. Загальна інформація про школу.

            КЗО СЗШ №76 є комунальною власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 На кінець 2018-2019 н.р. в школі навчався 531 учень у 19 класах. Свідоцтво про здобуття базової освіти отримали 44 учня, з них – 1 з відзнакою (Суховєєв Нікіта). Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 28 учнів, з них – одна з золотою медаллю (Сазанська Ірина) та одна зі срібною медаллю (Плис Лілія).

            Педагогічний колектив школи працював у складі 36 вчителів - основних працівників та 1 сумісник, зав. шкільною бібліотекою, педагога-організатора, практичного психолога та корекційного логопеда.

2. Кадрове забезпечення.

            У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Навантаження педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність та інші характеристики. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним є вміння працювати з комп'ютером та оргтехнікою.

            З 37 вчителів (36 - основні працівники та 1 – сумісник), які працюють у школі,

19 - мають вищу кваліфікаційну категорію, 3 - першу, 8 – другу, 7 вчителів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».

Звання «Вчитель-методист» присвоєне 5 вчителям; «Старший учитель» - 4.

Нагороди:

Значок «Відмінник освіти України» – 1

Орден «За заслуги ІІІ ступеня» - 1

Атестація вчителів

Педагогічні працівники СЗШ №76 проходять фахову атестацію згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників, перспективного та річного планів атестації. У наявності всі необхідні накази щодо проведення атестації. Ведеться книга протоколів засідань атестаційної комісії. Аналізується персональна методична тема педагога, який атестується, участь у науково-методичній роботі. Педагогічний колектив систематично інформується про хід атестації педпрацівників, це питання заслуховується на педрадах, нарадах при директорі.

Атестація вчителів (5 чоловік) у 2018-2019 н. році відбулася на високому рівні. Вчителями був зібраний та узагальнений досвід своєї роботи за попередні роки, проведені відкриті уроки та виховні позакласні заходи, розроблений дидактичний матеріал для проведення уроків. За рішенням атестаційної комісії 4 вчителя (Куриленко І.А., Попов О.М., Леві Л.Л., Пархоменко Н.І.) відповідають раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». З них вчитель-методист -Куриленко І.А., «Старший вчитель» - Попов О.М. і Леві Л. Л. 1 вчителю встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» (Шуліка Д.В.).

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

            Згідно з перспективним планом та річним планом-графіком курсової перепідготовки, що формуються на основі діагностики потреб учителів, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації. У 2018-2019 н.р. згідно з планом пройшли курси при ДОІППО 8 вчителів (Зеніна О.В., Паранько О.В., Пархоменко Н.І., Шуліка Д.В., Мишакова Н.В., Шкуро І.М.,

Войтенко М.В., Сазанська Г.О.) та отримали посвідчення про підвищення професійного рівня. Курси за програмою «Нова українська школа» - 6 вчителів (Харченко Г.В., Пархоменко Н.І.,

Кобеза Т.М., Жук Л.П., Каліфа А.Ю., Луценко А.О.). Фахівець з охорони праці і вчитель ОБЖ (Григор’єва В.О.), директор (Сазанська Г.О.), заступники директора з НВР (Аітова О.В., Кириченко Т.О.), вчителі (Передерєєва О.С., Куриленко І.А., Кутищева Н.В., Божко В.С, Шкуро І.М.,

 Мілюхіна О.С., Шуліка Д.В., Харченко Г.В., Каліфа А.Ю.) – пройшли курси з охорони праці у навчальних закладах.

3. Організація навчально-виховного процесу. Методична робота

Протягом минулого навчального року школа працювала в одну зміну за затвердженими робочими навчальними планами, складеними на основі Типових з урахуванням побажань учнів та батьків. 4 учні перебували на індивідуальному навчанні через хворобу (Палухін Сергій – 3-а клас, Світонько Маргарита 3-б клас, Зажарська Софія – 8-а клас, Бабій Іван – 9-б клас).

Календарно-тематичні плани складалися вчителями на основі затверджених МОН України програм.

Методична робота в КЗО СЗШ № 76 в 2018-2019 навчальному році спрямована на виконання поставлених завдань та їх реалізацію через навчально-виховний процес і роботу над методичною темою: «Створення системної та цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу школи з проблеми формування громадянської свідомості учнів» в межах другого етапу роботи над обласною темою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

В школі виданий наказ по організації методичної роботи на 2018-2019 н.р. №120-од від 11.09.2018р.

Навантаження педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним є вміння працювати з комп'ютером та оргтехнікою.

Календарно-тематичні плани складалися вчителями на основі затверджених МОН України програм.

Основними завданнями методичної роботи в школі є:

1. Забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів навчальних та виховних занять з учнями школи.

2. Підвищення якості проведення навчальних занять на основі впровадження нових педагогічних технологій.

3. Створення умов для професійного становлення молодих вчителів

4. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів, їх компетентності та широти знань в області дисциплін, що викладаються.

5. Створення в школі сприятливих умов для розумового, морального і фізичного розвитку кожного учня.

Форми організації методичної роботи в школі такі:

· Методична рада

· Творчі методичні об'єднання

· Тематичні педагогічні ради

· Робота вчителів за темами самоосвіти

· Відкриті уроки, їх аналіз

· Взаємовідвідування уроків та їх аналіз

· Предметні тижні

· Індивідуальні бесіди з організації та проведення уроків

· Атестація, курсова перепідготовка

· Семінари

Загальну координацію методичної роботи здійснює методична рада школи, до якої входять директор школи (Сазанська Г.О.), заступники директора з НВР (Аітова О.В., Кириченко Т.О.), керівники МО школи.

В школі є медіатека, в якій кожний учитель може ознайомитись з нормативними документами, знайти собі методичну літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою він буде працювати, методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і виховних заходів. Медіатека підключена до мережі Інтернет.

Виходячи з науково-методичної проблеми, тематика засідань педагогічних рад, науково-методична та виховна робота були спрямовані на вирішення поставленої проблеми:

 

Засідання педагогічної ради школи:

Формування ключових компетентностей школярів

Школа-простір для творчості вчителя й учня

Роль класного керівника у формуванні життєво - компетентної особистості

Через систему цінностей до гармонійного розвитку особистості.

Педагогічні читання:

Самореалізація педагога у професійній діяльності

Над поставленою проблемою працювали вчителі школи, готуючись до психолого-педагогічних семінарів:

1. Визначення рівня життєстійкості педпрацівників. Обговорення методів підвищення рівня життєстійкості у педагогів.

2.Професійне вигорання. Діагностика рівня професійного вигорання у педагогів. Методи профілактики та подолання професійного вигорання.

3.Методи вдосконалення умов навчання учнів з ООП в загальноосвітньому просторі.

4.Форми та методи організації виховної взаємодії школи з батьками для підвищення успішності навчання та загального розвитку сучасних школярів.

 

Вчителі, узагальнюючи свій досвід, набутий у ході роботи над проблемою, ділилися методичними рекомендаціями для усіх учасників освітнього процесу з таких питань:

·         Куриленко Ірина Анатоліївна «Формування ключових компетентностей у вивченні хімії як один з шляхів соціалізації особистості»,

·         Попов Олександр Миколайович «Робота з електронними ресурсами. Використання сучасних освітніх технологій на уроці історії та громадської освіти»,

·         Пархоменко Наталія Іванівна «Розвиток пізнавальної активності і логічного мислення молодших школярів в системі пізнавальних інтересів учнів»,

·         Леві Ліна Леонідівна «Розвиток критичного мислення учнів початкових класів шляхом впровадження інноваційних технологій»,

·         Шуліка Дар’я Василівна «Розвиток розумових здібностей та фізичних якостей учнів».

Були проаналізовані навчально-ма­теріальна та науково-методична бази викладання, рівень фахової і ме­тодичної підготовки вчителя, її самоосвітньої роботи, обізнано­сті із сучасним станом педагогічної, психологічної наук та методики викладання, аналізу якості та результативності відвіда­них уроків і позакласних заходів, ведення журналів, матеріали календарних і поурочних планувань, матеріали з підвищення фахового та методичного рівнів і учнівської (робочі зошити, зошити для практичних робіт, ма­теріали письмових тематичних оцінювань) документації, аналізу рівня навчальних досягнень учнів (рівня їхніх знань з предмета, сформованість у них умінь і навичок), аналізу об'єктивності оцінювання навчальних досягнень школярів.

Діяльність МО, робота вчителів над самовдосконаленням

В школі, для досягнення висунутих перед педагогічним колективом завдань, функціонують 7 методичних об’єднань:

- вчителів математики, інформатики та фізики – керівник МО Передерєєва О.С.;

- вчителів філологічного циклу – керівник Целуйко О.М.;

- вчителів початкових класів – Петровська О.О.;

- вчителів англійської мови – Олещук А.Ю.;

- вчителів естетичного, фізичного та трудового навчання- Шуліка Д.В.;

- вчителів природничо-гуманітарних дисциплін – Кутищева Н.В.;

- класних керівників – Латоша О.С.

У зміст діяльності методичних об'єднань входить:

• Вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти;

• Розвиток методичних компетентностей педагогів, а саме володіння різними методами навчання, знання дидактичних методів, прийомів і вміння застосовувати їх у процесі навчання для формування загальнонавчальних навичок і вмінь як на уроці, так і в позаурочний час;

• Робота з педагогічними кадрами, підвищення мотивації вчителів на участь в освоєнні передового педагогічного та інноваційного досвіду, створення позитивної динаміки рівня їх професійної компетенції через моніторинг професійної успішності

• Вивчення та аналіз стану викладання навчального предмета;

• Забезпечення наступності між початковою, середньою і старшою ланками навчання, шляхом підготовки учнів початкових класів до активної розумової діяльності, до самоконтролю навчальних дій.

Система роботи вчителів, в школі покликана виховувати «інформаційну» культуру, тому що методична майстерність заснована на єдності знань і високо розвинутих умінь, відповідних сучасному рівню розвитку науки, техніки та їхнього продукту - інформаційних технологій і насамперед комп'ютерних (а цьому також сприяє і достатньо добре оснащення комп'ютерною технікою: у школі працює 2 кабінети інформатики (24 робочих місця), 2 кабінети (фізики та хімії) оснащені інтерактивними дошками.

В результаті цієї роботи, у нашому навчальному закладі викладання стало супроводжуватися електронними презентаціями, створеними в середовищі PowerPoint. Мультимедійна презентація дозволяє представити навчальний матеріал, як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку.

Так, в цьому навчальному році були проведені відкриті уроки із застосуванням комп’ютерних технологій вчителями Петровською О.О., Передерєєвою О.С., Олещук А.Ю., Шкуро І.М., Харченко Г.В., Жук Л.П., Целуйко О.М., Куриленко І.А., Кутищевою Н.В., Буличевською Ю.С., Шулікою Д.В., Пархоменко Н.І, Поповим О.М., Леві Л.Л., Божко В.С.

 Дані напрямки надають широкі можливості для реалізації різних проектів. Школярі активно залучаються в сферу мультимедійних технологій. Згідно з планом виховних заходів учні готують колективні мультимедійні презентації. Основне завдання цього підходу - спонукати учнів до творчості, застосовуючи ІКТ. Так були створені проекти за темою «Наш клас - за здоровий спосіб життя», «Мій дружній клас», «Екологія рідного краю», «Дніпропетровськ - моє рідне місто». В ході цих колективних робіт учні мають можливість показати свої навички роботи в програмі Microsoft Power Point, свою творчість, проявити себе, побачити себе в дзеркалі інших класів, порівняти, зіставити. Це дуже важливо для формування самооцінки, зростання групового самосвідомості, формування навичок співпраці, роботи в команді.

Проведення змістовних предметних тижнів, «Тижня педагогічної майстерності», «Тижня молодого вчителя» дають змогу розвивати творчість учителя, знайомитись із передовим педагогічним досвідом, узагальнювати його і запроваджувати в практику роботи.

Робота з молодими фахівцями, наставництво

У нашій школі працює декілька малодосвідчених вчителів. Для них призначені педагоги – наставники. Малодосвідчені вчителі спільно з педагогом - наставником підготували і провели кілька відкритих уроків. Уроки відвідали вчителі - предметники і адміністрація школи з метою надання методичної допомоги у підготовці планування та проведення уроків, були надані рекомендації з використання нових технологій та їх прийомів.

4. Робота з обдарованими дітьми

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2014 p. № 31 «Про затвердження графіків проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки» (зі змінами), з метою поглиблення та поліпшення роботи з учнями, прищеплення інтересу до навчальних предметів учні школи брали участь у відбіркових турах (листопад, грудень 2018 року) та етапі міських учнівських олімпіад (грудень 2018 р) з базових дисциплін: українська мова і література, правознавство, історія, математика, фізика, біологія, іноземні мови, ОТМ, географія, трудове навчання, хімія, інформатика.

 

Найкращими були команди учнів з предметів

2018-2019 навчальний рік

 

Плис Лілія

11

Укр. мова

ІІ

район

Целуйко О.М.

 

Сазанська Ірина

11

Хімія

І, ІІ,

район, місто,

Куриленко І.А.

 

Сазанська Ірина

11

Математика

ІІІ

район

Передерєєва О.С.

 

Сазанська Ірина

11

Англ.мова

ІІІ

район

Олещук А.Ю.

 

Дворник Дар’я

8

ОТМ

ІІ, ІІІ

район, місто

Кириченко Т.О.

 

Спицький Ярослав

8

Хімія

І, І, І

Район, місто, область

Куриленко І.А.

 

Панікаревич Надія

5

ОТМ

ІІІ

район

Кириченко Т.О.

 

Тріско Олександра

9

Англ.мова

І

район

Буличевська Ю.С.

 

Дідович Анна

10

Англ.мова

ІІІ

район

Олещук А.Ю.

 

Суховєєв Нікіта

9

Математика

ІІ, ІІІ

Район, місто

Божко В.С.

 

Старовойт Єлизавета

7

ОТМ

ІІ

район

Кириченко Т.О.

 

Хейлик Ярина

7

ОТМ

ІІ

район

Кириченко Т.О.

 

Спицький Ярослав

8

Історія

ІІ

район

Попов О.М.

 

Сиренко Артур

10

Історія

ІІІ

район

Попов О.М.

 

Чуйченко Валерія

8

Укр.мова

ІІІ

район

Турчик Т.А.

 

Учні школи щорічно беруть участь у районних, міських олімпіадах, учасники різноманітних конкурсів: знавців української мови ім. П. Яцика, міського турніру юних інтелектуалів, всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок», міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної грамотності «Бобер» з англійської мови «Гринвіч».

 

Результати конкурсу знавців української мови ім. Яцика (відбірковий тур)

 № з/п

ПІ учасника

Клас

Місце

1

Чуйченко Валерія

ІІІ

2

Суховєєв Степан

ІІ

3

Плис Лілія

11А

І

 

Результати обласного конкурсу з історії та громадянської освіти «Дебати»

 № з/п

ПІ учасника

Клас

Місце

1

Дідович Анна

10А

І

2

Нугуманов Максим

10А

І

 

Щорічно рішенням батьківського комітету школи учні-переможці районних, міських та обласних олімпіад на лінійці (Останній дзвоник) матеріально заохочуються. Було виділено за підсумками 2018-2019 н.р. батьківським комітетом школи премії учням-переможцям на суму 2400 грн.00 коп.

5. Виховна та позакласна робота

У 2018-2019 навчальному році виховна діяльність педагогів була спрямована на формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального, природного довкілля та самого себе з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї». Продовжувалась робота щодо проектування та моделювання виховних систем із залученням батьків та громадськості. Класні керівники створювали нові моделі виховної діяльності, здійснювали пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей. Протягом І семестру змістовно було організовано дозвілля школярів. Керуючись інтересами і потребами учнів, в школі створені умови, які дають кожній дитині можливість реалізувати свої здібності, самовизначитись у різних видах діяльності.

 

Основними завданнями у 2018-2019 навчальному році були:

1. Формування рис громадян України, національної свідомості та
самосвідомості учнів.

2. Виховання духовної культури особистості, поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

3. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті.

4. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого
господаря.

5. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я.

6. Формування екологічної культури учнів.

7. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, допомога знайти кожному справу до душі.

8. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

9. Зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям.

10. Доцільне використання можливостей позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

 

Ці завдання вирішувалися завдяки:

• Навчанню в різноманітних гуртках, секціях, об'єднаннях за інтересами.

• Створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість пробувати, вибирати і приймати самостійні рішення.

• Усвідомленню педагогами ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм виховання є особистість випускника.

• Співпраці з державними та громадськими організаціями.

• Національно - патріотичне виховання учнів.

• Формування творчо мислячої особистості з розвинутим почуттям національної гідності і чітко визначеною громадянською позицією.

• Турбота про фізичне здоров'я учнів;

• Співпраця та співтворчість вчителів, учнів та батьків.

• Забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях і загальнолюдських цінностях.

План виховної роботи школи був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій школи та загальнодержавних свят. Всі заходи були проведені в зазначені терміни й на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні. Це зокрема:

 Національно - патріотичне виховання

• Класна година до річниці вшанування жертв Голодомору «Жнива скорботи»

• Класна година до Дня миру

• Класна година Дня партизанської слави

• Мітинг «Ніхто не забутий» біля могили загиблого екіпажу бронепоїзда

• Шкільний та районний конкурс « Як козаки»

• Перегляд вистави «Нові пригоди Котигорошка»

• Конкурс газет та малюнків до дня козацтва.

• Виховні години до Дня визволення Дніпропетровська та України від німецько-фашистських загарбників, класні години, уроки мужності «Вони захищали Дніпро»

• Класні години присвячені дню Захисника вітчизни та Дню Збройних сил України

• Привітання поранених бійців АТО у обл. Дніпровському госпіталі.

• Протягом І с. учні школи відвідали музеї: ім.. Яворницького, дом-музей Д.І Яворницького, виставку «Шляхами АТО»

• Участь у фестивалі «Самара - фест - Джура»

• Районний конкурс патріотичної пісні до Дня Гідності та Свободи

• Екскурсія на острів Хортиця

• Участь у міському національно - патріотичному конкурсі «Сокіл» (Джура)

• Участь у військово-патріотичній грі «Прорив»

Громадянське виховання:

• Свято Першого дзвоника «Здраствуй, школа!»

• Перший урок «Це наше і це твоє»

• Конкурс - вікторина «Я люблю Україну»

• Участь у ході до Дня міста

• День самоврядування

• Шкільний конкурс «Найрозумніший»

• Районний конкурс «Лідер - фест»

• Інтелектуальний конкурс «Формула успіху»

• Районний конкурс «Найкраща дівчина - чарівна україночка»

• Районний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика

• Районний конкурс знавців з історії та громадянської освіти «Дебати»

Морально-правове виховання

• Участь у акції «Діти -дітям»

• Відвідування Історичного музею (3-7)

• У частішу місячнику правового виховання (1-11 класи)

• Години спілкування «Мої права», «Конвенція прав дитини» тощо (1-11)

• Тиждень правознавства (9-11)

• Лекція «16 днів проти насильства»

• Лекція «Права та обов'язки»

Художньо-естетичне виховання

• Участь у районному та міському конкурсі «Собори наших душ»

• Святковий концерт до дня вчителя.

• Районний конкурс «Пів годинки на Цікавинку»

Охорона життя і здоров'я, попередження дитячого травматизму

• Участь у рейді «Увага! Діти на дорозі!»

• Єдині тижні безпеки дорожнього руху

• Конкурс малюнків на асфальті «Мій друг світлофор!»

• Бесіди з правил поведінки у школі, під час дороги до дому

• Бесіди на тему «Обережно отруйні гриби та ягоди», «Обережно на льоду»

• Години спілкування «Скажемо НІ шкідливим звичкам»

Екологічне виховання

• Тематичні класні та виховні години на тему: «Моя Земля - Земля моїх батьків» (1-11 класи)

• Відвідування облЕНЦ.

• Виставка малюнків «Бережіть планету!»

• Випуск екологічних бюлетенів, тематичних стінних газет

• Робота лекторських груп «Сміття: проблеми та прогнози» для учнів початкової школи

• Сезонні упорядкування пришкільної території «Чисте місто».

• Акція «Макулатура - зберігає дерева»

• Акція «Посади дерево»

Традиційною є участь учнівських команд у районних спортивних змаганнях з міні футболу, пробігу «Миля миру»

Головне забезпечення методичної роботи класних керівників здійснювали заступник директора школи з виховної роботи Кириченко Т.О., голова методичного об'єднання класних керівників - Латоша О.С. Основними формами були: круглі столи, групові консультації, відкриті години спілкування, участь у роботі педагогічних рад, які мали за мету сконструювати оптимальний варіант системи виховної роботи щодо інформаційно-методичного забезпечення виховного процесу, впровадження демократичних форм управління вихованням.

Планування виховної роботи у кожному класі здійснюється відповідно Рекомендаціям Міністерства освіти і науки України, враховуючи всі напрямки виховної роботи - формування здорового способу життя, превентивне, екологічне, художньо-естетичне, патріотичне, трудове виховання, тощо.

Кожен класний керівник має власний стиль роботи, всіх їх об'єднує спільна мета: шляхом використання оптимальних педагогічних форм, методів та прийомів виховання, особистим прикладом забезпечити процес набуття школярами соціального досвіду, формування особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової, економічної культури, виховання культури міжнаціональних взаємин.

У 2018-2019 навчального року методичне об'єднання класних керівників продовжило працювати над проблемою «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способам розв'язання конфліктів» та було спрямоване на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів. Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння й любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Протягом 2018-2019 навчального року класні керівники працювали над впровадженням в навчально-виховний процес особистісно-орієнтованих освітньо-виховних технологій та визначали роль класного керівника у створенні необхідних умов для вільного розвитку особистості, загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності.

Адміністрацією школи була перевірена організація та проведення класних годин. Виховна година - одна з головних форм спілкування учнів з класним керівником. Чим різноманітніші форми проведення класних годин, тим кращі результати зацікавленості учнів у відвідуванні школи, бажання розвивати свої творчі здібності. Перевірка класних годин показала, що тільки класні керівники 9-А (кл. кер. Олещук А.Ю.), 6-Б (кл. кер. Передерєєва О.С.), 8-Б (кл. кер. Целуйко О.М.) систематично використовують роботу учнів по творчим групам, підводять підсумки щомісяця і тому класні години проходять цікаво і різноманітно.

Творчий підхід до оформлення класних куточків 11-А (кл. кер. Куриленко І.А.), 1-Б (кл. кер. Кривуля Т.В.), 8-Б (кл. кер. Целуйко О.М.). Постійна зміна інформації приваблює дітей і батьків у бажанні допомогти класному керівникові.

Треба відмітити хорошу роботу вчителів початкових класів 2-А (Каліфа А.Ю.), 2-Б

(Жук Л.П.), 4-А (Петровська О.О.). Ці досвідчені вихователі приділяли велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішнього вигляду та охорони життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі родинним.

Слід відмітити класних керівників 8-Б (кл. кер. Целуйко О.М.), 5-А (кл. кер. Божко В.С.), 6-Б (кл. кер. Передерєєва ОС.), 9-Б (Буличевська Ю.С.), які вміло та чітко спланували роботу своїх учнів під час канікул.

У школі працює гурток «Джура», «Дебати».

На базі школи працює секція тхеквондо, черлідінг, баскетбольна секція, танцювальний гурток «Бамбата», футбольна секція.

Задовільно працювала Рада профілактики правопорушень, шкільний наркопост, пости всеобучу. Всі діти сіли за парту.

 

6. Робота органів шкільного самоврядування

            У школі з 2000 року існує Дитяча Шкільна Організація «Веселка» (ДШО «Веселка»). Членами цієї організації є учні 5-11 класів. Раду командирів ДШО складають власне командири класів (5-11). ДШО «Веселка» має 7 напрямків:

 «Всеобуч»

 «Ми діти твої, Україно!»

 «Патріот»

 «Школа – твій дім, ти господар у нім»

 «Юні таланти»

 «Дозвілля»

 «Котигорошко»

За кожен напрямок відповідає окремий учень. Рада командирів збирається раз на місяць, а двічі на рік проводиться конференція «Веселка дякує друзям», де підводяться підсумки роботи ДШО, вирішуються організаційні питання, планується робота на майбутнє.

Юцевич Анастасія, учениця 11-А класу, стала переможцем у конкурсах патріотичного напрямку.

У школі працювали гуртки:

 «Дебати»

 «Джура»

 «Патріот»

 

7. Соціальний захист

На виконання законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та неповних сімей», від 11.07.2005 №1086/2005 на період до 2018 року», з метою додержання законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів та соціального захисту дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти учасників АТО у школі на кінець 2018/2019 навчального року проаналізовано діяльність педагогічного колективу за даним напрямком.

Протягом 2018/2019 навчального року був поповнений каталог урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється.

На початоку 2018/2019 навчального року в школі навчаються 2 дитини-сироти, 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Особові справи цих дітей оформлені згідно з наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування». А також 14 дітей з інвалідністю, 35 дітей з багатодітних родин, 6 - діти учасників АТО, 2 дитини з малозабезпечених сімей.

Своєчасно оформлюють відповідні документи щодо пільг дітям, які цього потребують, проводиться робота щодо збереження житла та майна.

У вересні 2018 року класними керівниками було проведено обстеження житлово-побутових умов усіх вихованців, у вересні 2018 року та лютому 2019 року – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

А також були проведені обстеження умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (Азаров Владислав, Волков Василь).

Діти пільгового контингенту залучені до відвідування спортивних гуртків.

Психологом школи постійно проводились консультації з батьками і опікунами щодо виховання і навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями.

Проводились зустрічі у літературній вітальні «Дитино, знай свої права!».

При організації заходів поза межами школи перевага надавалась дітям пільгового контингенту. Учні відвідали: облЕНЦ, Музей АТО, Новорічні ялинки, цирк, пожежну частину Соборного району, кондитерський комбінат АВК.

При отриманні благодійної допомоги пріоритет надається дітям пільгової категорії (канцтовари, одяг, взуття, солодощі, іграшки).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені Єдиними квитками а також спортивною і шкільною формою.

За постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2002р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у ЗНЗ», на підставі наданих документів, було надано безкоштовне харчування дітям пільгових категорій.

 

Забезпечення учнів гарячим харчуванням

            На підставі нормативних документів про охорону праці, згідно з планом роботи школи, з метою подальшого удосконалення організації харчування школярів, підвищення якості їжі і культури харчування протягом 2018-2019 н.р. адміністрацією школи та представниками батьківського комітету школи здійснювався контроль питань стану харчування учнів 1-11 класів. Харчування дітей на базі школи здійснює 2018-2019 н.р. ТОВ «Контракт Продрезерв 5» в особі директора підприємства Авілко Г. О.

Гарячим харчуванням забезпечені 100% учні 1-4 класів безкоштовно.

Гарячим харчуванням за батьківські кошти забезпечено 80 % учнів 5-11 класів, з них

59 % учні 5-9 класів, 21 % учні 10-11 класів.

На виконання п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» з початку нового року надано необхідні документи в районний відділ освіти на безкоштовне харчування 2-м дітям-сиротам і 6-ти дітям, позбавленим батьківського піклування та 7 учням, які мають статус дитина - інвалід, 6 учням, батьки яких знаходяться в зоні ООС, 1 учень з інклюзивною формою навчання.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» з початку навчального року безкоштовним харчування було забезпечено 33 учня з багатодітних сімей (1-11 класи).

21 % учнів школи надають перевагу буфетній продукції, в основному це учні 5-11 класів. Класні керівники проводять роз'яснювальну роботу з учнями та їх батьками щодо забезпечення учнів гарячим харчуванням.

 

8. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес, тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутришкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої враження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Також батьки надають добровільну матеріальну допомогу школі на покращення матеріально-технічної бази класних кімнат, покращення санітарно-гігієнічних умов навчання дітей у школі.

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Виконання заходів щодо запобігання дитячого травматизму

            На виконання ст. 26 Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 31.08.01р. №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 07.10.2013р. №1365, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.01р. №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» зі змінами відповідно до законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону праці», з метою поліпшення роботи із запобігання дорожньо-транспортних пригод, попередження побутового й дитячого травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру, узагальнення та поширення різноманітних форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх було розроблено заходи з даного напрямку роботи на початку 2018-2019 навчального року.

Вся робота педколективу планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці в установах МОН України і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації школи, медичного працівника, завгоспа, фахівця з охорони праці. Окремі напрямки діяльності педколективу в цьому питанні проаналізовані у наказах по школі за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 Протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. колективом школи проводилася певна робота в цьому напрямку. Класні керівники проводили бесіди: бесіда з правил БЖ та попередження нещасних випадків під час перерви, «Запобігання харчових отруєнь», «Бесіда з попередження травматизму в школі і поза школою», «Бесіда з правил поведінки на дорозі і у громадських місцях», «Петарди, салюти – страшні наслідки гри», «Обережність дітей - запорука життя та здоров’я під час канікул», «Обережно на льоду», дії учнів при знаходженні підозрілих предметів, «Обережно гриби!», профілактичні бесіди щодо захворювань на грип, гепатит та педикульоз.

Звіти про життя і здоров’я дітей заслуховувалися на нараді при директору. Питання безпеки життєдіяльності під час НВП та в побуті неодноразово обговорювалися на батьківських зборах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. Кожен класний керівник один раз на місяць, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, зустрічі з представниками патрульної поліції та ювенальної превенції, пожежної охорони, практичні заняття з надання допомоги постраждалим на воді, з питань здоров’я учнів і веде облік роботи на сторінках класного журналу:

 

· Правила дорожнього руху.

· Правила протипожежної безпеки.

· Правила безпечного користування газом.

· Бесіди по попередженню нещасних випадків на воді.

· Бесіди по попередженню дитячого травматизму.

Належного значення надавалося проведенню інструктажів під час організації екскурсій протягом навчального року.

Проведено аналіз нещасних випадків із учнями та працівниками школи. Нещасних випадків виробничого характеру за ІІ семестр – не було. Випадків з учнями, що сталися з учнями під час навчальних занять – не було.

З метою попередження випадків травматизму в школі організовано чергування вчителів. Причини травм: необачність, необережність, а також порушення правил поведінки під час гри на пришкільному майданчику.

Відповідно до річного плану роботи школи здійснювалася перевірка наявності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Якщо при цьому виявлялися недоліки, то їх відразу виправляли.

Кожний працівник має посадову інструкцію та відповідні інструкції з ТБ. Учителі фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортмайданчику проводять відповідні інструктажі з ТБ до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання означених завдань.

У кабінеті хімії, медичному кабінеті, в господарчих приміщеннях усі хімічні реактиви, які використовуються на уроках хімії та у господарчому процесі, мають правильне найменування, використовуються відповідно до інструкцій та у відведені терміни придатності зберігаються у сейфі або у недоступних місцях.

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медсестрою дитячої поліклініки Кутузовою Ф.М. завдяки медичній ліцензії, яку школа отримала в квітні 2019 року. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів.

Технічний персонал школи постійно працює над забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях та на шкільній ділянці.

Догляд за якістю та строками використання продуктів харчування на шкільному харчоблоці здійснюється щоденно заступником директора з виховної роботи Кириченко Т. О.

Щорічно здійснюється перевірка електролічильник та водний лічильник на наявність заземлення електрообладнання. У вестибюлі школи оформлено стенди з наочністю про безпеку дорожнього руху та пожежну безпеку.

Класні керівники 1-11 класів провели бесіди із профілактики ДТП та дитячого травматизму з учнями із записом до класних журналів.

Протягом роботи пришкільного табору відпочинку «Веселка» дитячого травматизму не було зареєстровано.

У школі встановлено систему камер відеоспостереження, турнікети на вхід і вихід, охоронну сигналізацію, «тривожну кнопку» за міською програмою «Безпечна школа», ініційованою мером міста Борисом Філатовим.

Класними керівниками проведено інструктаж з учнями та їх батьками з правил користування системою «Безпечна школа». Діти та співробітники школи отримали перепустки, завдяки яким відстежується час перебування їх у школі та систематично ведеться статистика відвідування.

 

10. Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 83 роки назад (1936 р.). Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться з 01.01.2018 департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 За рахунок державного бюджету:

·         Депутатом Дніпровської міської ради Павловим А.Г. для школи було встановлено:

o    підвісна стеля у коридорі на ІІ поверсі старої будівлі школи із заміною енергозберігаючих світильників 24 штуки

o   підвісна стеля у 2-х навчальних кабінетах з енергозберігаючими світильниками 16 штук

o   лінолеум на переході між старою та новою будівлями школи

(на суму 20 000 грн.)

Адміністрація школи висловлює подяку всім батькам учнів, які активно брали участь у покращенні матеріально-технічної бази школи та створенні належних умов для навчання та виховання учнів.

Матеріальних цінностей, які поставлені на облік у школі протягом І семестру 2018-2019 н.р. надійшло на суму 34 660 грн. Батьками школи виконано робіт на суму 27032 грн. - ремонт комп’ютерної техніки та усунення поточних несправностей побутового обладнання.

Матеріальних цінностей, які поставлені на облік у школу протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. (січень - червень), надійшло на загальну суму 39360 грн. та виконано робіт на суму 35322 грн. – ремонт побутового обладнання та грошова премія 2400 грн.

            Залишки коштів будуть використані протягом літніх канікул на ремонт, фарбування школи та підготовку до наступного навчального року.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл та завгоспом планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

            На території школи було встановлено 12 кришок для каналізаційних люків та люків пожежних гідрантів замість тих, що були відсутні.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

 Навчальний процес школи проходить за встановленими нормами законодавства.

У квітні 2019 року школа пройшла ліцензування та отримала медичну ліцензію та ліцензію на надання освітньої діяльності (початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти).

Приміщення та територія школи підтримуються в належному санітарно-гігієнічному стані.