Методична робота

 

Проблема, над якою працює педагогічний колектив

Проблема над якою працює школа: «Управління процесом запровадження особистісно орієнтованого навчання».

Етапи роботи над проблемою.

Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні  регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді

Організаційно-моделюючий. Наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку, розробка відповідних проектів на  рівні конкретних освітніх установ, координація діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

Практичний. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя,  вихователя, спрямованої на розвиток  соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Коригуючий. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати  науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази).

Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підведення підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових  наукових конференцій, обмін досвідом між регіонами області.

 


 ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ:

 

— Забезпечення виконання Законів України “ Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, дотримання Конституції України, Міжнародної декларації прав людини, Конвенції прав дитини.

 — Формування в процесі навчання особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення.

— Забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей на основі використання нестандартних систем і методик навчання та педагогічних технологій, оновлення змісту освіти.

— Проведення додаткових заходів щодо підвищення якості знань та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання

— Оптимізація діяльності щодо змісту освіти як засобу створення ситуації успішного застосування  знань.

— Розвиток і реалізація інтелектуального потенціалу обдарованих дітей.

— Зміцнення духовного, фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’єзберігаючих освітніх технологій, створення  комфортних умов для навчання, виховання і розвитку учнів.

 — Організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Включення в освітній  та інформаційний простір дітей з різними освітніми потребами.